Giới thiệu các ngành đào tạo của khoa Quốc tế
Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo 04 ngành và chuyên ngành đại học giảng dạy bằng tiếng Anh (3 kỹ thuật, 1 ngôn ngữ Anh). Tổng số tín chỉ tích lũy của mỗi ...

Tin tức mới nhất

Giới thiệu các ngành đào tạo của khoa Quốc tế
Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo 04 ngành và chuyên ngành đại họ...