Giới thiệu các ngành đào tạo của khoa Quốc tế

Giới thiệu các ngành đào tạo của khoa Quốc tế

09/04/2019 23:54

Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo 04 ngành và chuyên ngành đại học giảng dạy bằng tiếng Anh (3 kỹ thuật, 1 ngôn ngữ Anh). Tổng số tín chỉ tích lũy của mỗi ...

Page 1/1 <1>