Sứ mạng

Khoa Quốc tế là khoa mũi nhọn, đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện Nhà trường theo hướng hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua triển khai có hiệu quả và lan tỏa các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài và áp dụng các triết lý tiên tiến trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn