Các công trình khoa học công bố năm 2004

 

Các bài báo

1. T.L.Banh, Q.T.Phan and D.B. Nguyen, "Wear of PVD-TiN Coated HSS Endmills Using to Machine 1045 Steel", Advances in Technology of Materials and Materials Processing Journal (Tạp chí Khoa học Quốc tế), Vol. 6, No 2, 2004, pp. 244-249. 

2. Phan Quang Thế và Nguyễn Đăng Bình, “Cơ sở thiết kế cơ cấu cam phẳng bằng giải tích và ứng dụng”, Tạp chí khoa học và Công nghệ – Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia, tập 42, số 3, 2004, trang. 89-95.

3. T.L. Banh, Q.T. Phan and D.B. Nguyen; “Non-Metallic Inclusions in Steel in Relation with the Formation of Deposited Layers on Rake face of PVD Coated HSS Tools”, The Second International Workshop on Regional Network Formation for Enhancing Research and Education on Materials Engineering, Bangkok, August 10th – 11th, 2004.

4. Phan Quang Thế, “Ứng dụng tâm quay tức thời trong phân tích và thiết kế cơ cấu phẳng”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2(30), 2004, trang. 71-75.

5. Do K.D. and J. Pan, “Underactuated ships follow smooth paths: Full state feedback”, Proceedings of the 43rd IEEE Conference on Decision and Control,Bahamas, USA, 2004, pp. 5354-5359.

6. Do K.D., Z.P. Jiang and J. Pan, “Robust and adaptive path following for underactuated autonomous underwater vehicle”, Ocean Engineering, vol. 31, No. 16, 2004, pp. 1967-1997.

7.  Do K.D., Z.P. Jiang and J. Pan, “State and output feedback controllers for path following of underactuated ships”, Ocean Engineering ,vol. 31, No. 5-6, 2004, pp. 587-613.

 8.  Do K.D., Z.P. Jiang, J. Pan and H.Nijmeijer, “A global output-feedback controller for stabilization and tracking of underactuated ODIN" A spherical underwater vehicle”, Automatica, vol. 40, No. 1, 2004, pp. 117-124.

 9.  Do K.D., J. Pan and Z.P. Jiang, “Robust and adaptive path following for underactuated ships”, Automatica, vol. 40, No. 6, 2004, pp. 929-944.

10.  Do K.D., Z.P. Jiang and J. Pan, “Simultaneous stabilization and tracking control of mobile robots: An adaptive approach”, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 49, No. 7, 2004, pp. 1147-1151. 

11.  Do K.D., Z.P. Jiang, and J. Pan, “A Global output-feedback controller for simultaneous tracking and stabilization of mobile robots”, IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol.20, No. 3, 2004, pp. 589-584.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn