Các công trình khoa học công bố năm 2005

 

Các bài báo

1. Phan Quang Thế và Nguyễn Đăng Bình, “Mòn khuôn ép gạch lát nền Ceramics và vấn đề thiết kế chế tạo khuôn”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Các trường Đại học Kỹ thuật, số 50, 2005, pp. 46-50.  

2. N.P. Vu, D.B. Nguyen, Q.D. Vu, Q.T. Phan, “An Effective Method for Optimal Spliting of Total Transmission Ratio of Coaxial Helical GearBoxes”, Proceedings cOscI2005, HoChi Minh City University of Technology, March 2-4, 2005, pp. 96-99.

3. Phan Quang Thế, Nguyễn Hữu Hiếu, "Mô phỏng các cơ cấu trên mô hình 3D", Kỷ hiếu Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 40 năm thành lập trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (1965-2005), tháng 11/2005, pp. 139-143. 

4. Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Đăng Bình, Vũ Quý Đạc, Phan Quang Thế, "Một phương pháp tính toán tối ưu tỷ số truyền cho hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp", Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Các trường Đại học Kỹ thuật, số 54, 2005, pp. 19 - 21. 

5. T.L. Banh, Q.T. Phan, and D.B. Nguyen; “Non-Metallic Inclusions in Steel in Relation with the Formation of Deposited Layers on Rake face of PVD Coated HSS Tools”, Advances in Technology of Materials and Materials Processing Journal (Tạp chí Khoa học Quốc tế), Vol.7[2],  2005, pp. 155-160.

6. Hoo E., K.D. Do and J. Pan, “An investigation on the lift force of a wing pitching in dynamic stall for a comfort control vessel”, Journal of Fluids and Structures, vol. 21, No. 8, 2005, pp. 707-730.

7.  Do K.D. and J. Pan, “Global tracking of underactuated ships with non-zero off-diagonal terms”, Automatica, vol. 41, No. 1, 2005, pp. 87-95.

8.  Do K.D., Z.P. Jiang and J. Pan, “Global partial-state feedback and output-feedback tracking controllers for underactuated ships”, Systems and Control Letters, vol. 54, No. 10, 2005, pp. 1015-1036.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn