Các công trình khoa học công bố năm 2006

 

Các bài báo

1. Vũ Ngọc Pi, Vũ Quí Đạc, Nguyễn Đăng Bình, Phan Quang Thế; “Tính toán tối ưu tỷ số truyền cho hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp theo chỉ tiêu khối lượng của các bánh răng nhỏ nhất”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Các trường Đại học Kỹ thuật, Vol.55, 2006, pp. 91-93.  

2. Phan Quang Thế và Nguyễn Đăng Bình; “Khả năng cắt của dao phay ngón M41 phủ PVD-TiN và PVD-TiN sử dụng phay rãnh trên phôi thép hợp kim X12M", Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Các trường Đại học Kỹ thuật, Vol. 57, 2006, pp 13-16. 

3. Phan Quang Thế; “Đặc tính lớp bề mặt rãnh khi phay bằng dao thép gió phủ PVD", Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Vol. 1(37), Tập 2/2006, pp. 112-116.  

4. T.L. Banh, Q.T. Phan, and D.B. Nguyen; “Frictional Interactions between chip and rake face of PVD coated high speed steel cutting tools in relation with high temperature distribution in the tool and tool life”, The Fourth International Workshop on Regional Network Formation for Enhancing Research and Education on Materials Engineering, 25th - 28th 2006, Bandung, Indonesia.

5. Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Đăng Bình, Vũ Quý Đạc, Phan Quang Thế; “Một phương pháp tính toán tối ưu tỷ số truyền của các cấp cho hộp giảm tốc bánh răng trụ bốn cấp”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hoá, Hà Nội ngày 10-12/10/2006, pp. 191-195.

6. Do. K.D. and J. Pan, “Robust path-following of underactuated ships: Theory and experiments on a model ship”, Ocean Egineering, vol. 33, No. 10, 2006, pp. 1354-1372.

7.  Do K.D. and J. Pan, “Underactuated ships follow smooth paths with integral actions and without velocity measurements for feedback: Theory and experiments”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 14, No. 2, 2006, pp. 308-322.

8. Do K.D. and J. Pan, “Global output-feedback path tracking of unicycle-type mobile robots”, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 22, No. 2, 2006, pp.166-179.

9. Do K.D. and J. Pan, “Global robust adaptive path following of underactuated ships”, Automatica, Vol. 42, No. 10, 2006, pp. 1713-1722.

10. Nguyen D.B. and K.D. Do, “Formation Control of Mobile Robots”, International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. I, No. 3, 2006, pp. 41-59.

11. Pan J. and K.D. Do, “Active vibration and motion control of surface ships”, Sixth International Symposium on Active Noise and Vibration Control. Keynote paper, Adelaide, Australia, 2006.

12. Do K.D, “Formation stabilization and tracking control of mobile agents using local potential functions”, American Control Conference, Minneapolis, USA, 2006, pp. 2142-2147.

13. Do K.D, “Formation control of mobile agents using local potential functions”, American Control Conference,Minneapolis, USA, 2006, pp. 2148-2153.

 

Sách - Giáo trình

1. Nguyễn Đăng Bình và Phan Quang Thế; “Ma Sát, Mòn và Bôi trơn trong Kỹ thuật”;  Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội 2006.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn