Các công trình khoa học công bố năm 2007

 

Các bài báo

1. Phan Quang Thế và Trương Đức Thiệp; “Xác định bán kính nhỏ nhất của Cam trong cơ cấu cam cần đẩy đáy con lăn”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Vol. 1(41), năm 2007, pp. 60-64.  

2. Phan Quang Thế, Vũ Quí Đạc, Nguyễn Đăng Hào; “Ứng dụng giải tích và máy vi tính cho bài toán cơ cấu tay quay con trượt”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Vol. 4(44), Tập 1/2007, pp. 10-14.  

3. Nguyễn Thị Quốc Dung, Phan Quang Thế; “Xác định các thông số động học trong một số hộp giảm tốc hành tinh hiện đại”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Vol. 4(44), Tập 1/2007, pp. 111-115.

4. H. Nguyen Tien, C. W. Scherer, J. M. A. Scherpen, "Discrete-time linear parameter varying control of doubly-fed induction generators", The 2007 International Advanced Symposium on Electrical Engineering, ISEE2007, Oct. 24-25 2007, HoChiMinh City, VietNam.

5. H. Nguyen Tien, C. W. Scherer, J. M. A. Scherpen, "Robust performance of self-scheduled LPV control of doubly-fed induction generator in wind energy conversion systems", 12th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE2007, Aalborg, Denmark. CDROM

6. H. Nguyen Tien, C. W. Scherer, J. M. A. Scherpen "Self-scheduled LPV controller synthesis for doubly-fed induction generators", WINDPOWER 2007 Conference and Exhibition, Los Angeles, USA. CDROM

7. H. Nguyen Tien, C. W. Scherer, J. M. A. Scherpen, "Robust performance of self-scheduled LPV control of doubly-fed induction generator in wind energy conversion systems”.  26th Benelux Meeting on Systems and Control, Lommel, Belgium, March 13-15, 2007

8.  Do K.D. and J. Pan, “Nonlinear formation control of unicycle-type mobile robots”, Robotics and Autonomous Systems, Vol. 55, No. 3, 2007, pp. 191-204.

9.  Do K.D, “Bounded controllers for formation stabilization of mobile agents with limited sensing ranges”, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 52, No. 3, 2007, pp. 569-576.

10.  Do K.D, "Bounded Controllers for Decentralized Formation Control of Mobile robots with limited sensing", International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. II, No. 4, 2007, pp. 340-354.

11.  Do K.D., "Relative formation control of mobile agents", Journal of Science and Technology, 2007, pp. 68-77.

12.  Do K.D. and Q.T. Phan, “On smooth and p times differentiable bump functions”, Journal of Science and Technology, Vol. 45, No. 6, 2007, pp. 331-336.

13. Ge S.S., C. H. Fua, K. D. Do and K. W. Lim, “Multirobot Formations Based on the Queue-Formation Scheme With Limited Communication”, IEEE Transactions on Robotics, Vol. 23, No. 6, pp. 1160 – 1169, 2007.

14. Do K. D., “Formation tracking control of unicycle-type mobile robots”, IEEE International Conference on Robotics and Automation, Roma, Italy, 2007, pp. 2391-2396.

15. Do K.D., “Global robust and adaptive output feedback dynamic positioning of surface ships”, IEEE International Conference on Robotics and Automation, Roma, Italy, 2007, pp. 4271-4276.

16. Do K.D., "Bounded formation control of multiple agents with limited sensing", Proceedings of The Inaugural IEEE Multi-conference, Singapore, 2007.

 

Sách- Giáo trình

1.  Do K.D., Formation Control of Mobile Robots, Science and Technics Publishing House, 196 pages, 2007.


Tin mới hơn

Tin cũ hơn