Các công trình khoa học công bố năm 2008

 

Các bài báo

1. K.D. Do and Q.T. Phan; “On Smooth and p times differentiable bump functions”, Tạp chí khoa học và Công nghệ – Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia, tập 45, số 6, 2007, trang. 331-336.

2. Phan Quang Thế, Trần Ngọc Giang., “Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 9XC qua tôi”, Tạp chí khoa học và Công nghệ – Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2008 (đã chấp nhận đăng).

3. Phan Quang Thế, Nguyễn Thị Quốc Dung., “Tương tác ma sát giữa phoi và mặt trước dao gắn mảnh PCBN dùng tiện tinh thép 9XC qua tôi”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Các trường Đại học Kỹ thuật, số 66/ 2008, trang. 10-20.   

4. Phan Quang Thế, Nguyễn Thị Quốc Dung, Nguyễn Thị Thanh Vân., “Ảnh hưởng của vận tốc cắt tới mòn và cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 09CrSi qua tôi”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Các trường Đại học Kỹ thuật, số 68/2008, trang 39 - 43.     

5. Nguyễn Đăng Bình, Phan Quang Thế, Trương Đức Thiệp., “Kỹ thuật Bề mặt và Ứng dụng”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 4(48), Tập 2, trang 3-8, (2008).

6. H. Nguyen Tien, C. W. Scherer, J. M. A. Scherpen, "IQC-based robust stability analysis for LPV control of doubly-fed induction generators" The 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, ICARCV 2008, Hanoi, Vietnam.

7.  Do K. D., “Formation tracking control of unicycle-type mobile robots with limited sensing ranges”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 16, No. 3, 2008, pp. 527-538.

8.  Do K.D. and J. Pan, “Nonlinear control of an active heave compensation system”, Ocean Engineering, vol. 35, no. 5-6, pp. 558-571, 2008.

9.  Do K.D. and J. PanBoundary control of transverse motion of marine risers with actuator dynamics”, Journal of Sound and Vibration, vol. 318, no. 4-5, 2008, pp. 768-791 

10.  Do K.D. and T.T.B. Nguyen, “Robust Adaptive Nonlinear Control of Uncertain Time Varying Nonlinear Systems”, Journal of Science and Technology,2008.

11. Do K.D. and J. PanHigh Performance Control of an Active Heave Compensation System”, IFAC, Seoul, Korea, 2008.

12. Do K.D. and J. PanBoundary Control of flexible marine risers”, IFAC, Seoul, South Korea, 2008.

13. Do K.D.Output feedback formation tracking control of mobile robots with limited sensing”, ICARCV, Hanoi, Vietnam, 2008.

14. Do K.D. and J. Pan, “Reducing transverse motion of marine risers with actuator dynamics by boundary control”, ICARCV, Hanoi, Vietnam, 2008.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn