Các công trình khoa học công bố năm 2010

 

Các bài báo

1. Lê Hiếu Giang, Phan Quang Thế. “Điều khiển góc cuốn sợi trên ống sợi composite và ảnh hưởng của góc cuốn đến cơ tính của ống”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 75/2010, trang 126-130.

2. Nguyễn Thị Quốc Dung, Phan Quang Thế. “Mô hình dự đoán nhám bề mặt và mòn dụng cụ trong tiện cứng chính xác bằng dụng cụ cắt PCBN”, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 63, số 01, 2010, trang 40-45.

3. Nguyễn Đăng Bình, Phan Quang Thế, Trương Đức Thiệp. “Mạ composite TiO2 – Ni”, Một giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng làm việc của lớp mạ Ni, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 72, số 10, 2010, trang 73-77.  

4. Nguyễn Thị Quốc Dung, Phan Quang Thế, Ngô Ngọc Tân. “Ảnh hưởng của độ cứng và thành phần vật liệu phôi đến mòn dụng cụ và chất lượng bề mặt gia công trong tiện cứng chính xác thép X12M bằng dụng cụ CBN”, Tuyển tập Công trình – Hội nghị Cơ học Biến dạng Toàn quốc lần thứ X, Thái Nguyên, 12-13/11/2010, trang 123-129.

5. J. Pan, H.M. Sun, P. O’Neill, K.D. Do and J. T. Taavale, “Reduction of Blade Passing Noise of a VTOL Aircraft -an experimental study of the blade passing pressure”, Proceedings of NOISE-CON 2010 Conference, Maryland, USA, 2010.

6.  J. Pan, H. M. Sun, B.S. Walsh, K.D. Do, P. O’Neill and J. Ranasinghe, “Analysis and reduction of blade passing noise of the Entecho Mupod”, Acoustics Australia, Vol. 28, No. 1, pp. 7-12, 2010.

7.  Do K.D. “Practical control of underactuated ships”, Ocean Engineering, Vol. 37, pp. 1111-1119, 2010.

8.  Do K.D. and G. Seet, “Motion Control of a Two-Wheeled Mobile Vehicle with an Inverted Pendulum”, Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol. 60, No. 3-4, pp. 577-605, 2010.

9.  Do K.D., “Control of nonlinear systems with outputtracking error constraints and its application to magnetic bearings”, International Journal of Control, 2010, Vol. 83, No. 6, pp. 1199-1216.

10.  Do K.D., D.B. Nguyen, A.D. NguyenControl of Nonlinear Systems with Output Error Constraints”, Journal of Measurement Science and Instrument, Vol. 1, No. 3, pp. 217-223, 2010.

11.  Do K.D., D.H. Nguyen, T.B. NguyenNonlinear Control of Magnetic Bearings”, Journal of Measurement Science and Instrument, Vol. 1, No. 1, 2010, pp.10-16.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn