Giải thưởng Sinh viên tiêu biểu năm học 2015-2016.

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số:             /ĐHKTCN-CTHSSV

Về việc đề cử sinh viên tiêu biểu                                                           Thái Nguyên, Ngày      tháng       năm 2016

        năm 2015-2016

    Kính gửi:

                    - Ban giám đốc Đại học Thái Nguyên;

                    - Ban Công tác HSSV.

 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2015-2016

1. Tập thể:

TT

Lớp

Trường (khoa)

Tổng số HSSV

Kết quả học tập ( Số HSSV%)

Kết quả rèn luyện ( Số HSSV%)

XS

Giỏi

Khá

Kém

XS

Giỏi

Khá

Kém

1

K49.KTN01

Khoa KTCN

59

1

5

43

0

2

6

51

0

2. Cá nhân:

TT

Họ và tên

MSSV

Lớp

Ngày sinh

Kết quả

học tập

Kết quả

 rèn luyện

Thành tích

1

Lê Tùng Dương

K135520103161

K49APM

14/8/1995

Giỏi

Xuất sắc

Giỏi

2

Trịnh Thị Minh Thảo

K145520216222

K50ĐĐK.01

27/12/1996

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

3

Trần Thế Minh

K125520103292

K48CĐL.01

12/7/1994

Giỏi

Tốt

Giỏi

4

Vương Văn Hảo

K125580201099

K48KXC.02

28/3/1993

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

5

Nguyến Thị Thúy

K125520320066

K48KTM.01

19/1/1994

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

6

Nguyễn Thùy Linh

K125520216040

K48TĐH.01

10/7/1994

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

7

Triệu Thị Thư

K125520201046

K48KTĐ.01

22/10/1994

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

8

Nguyễn Anh Tú

K145520103285

K50CCM.04

24/2/1995

Giỏi

Tốt

Giỏi

9

Tống Văn Chiều

K145520103087

K50CCM.02

12/4/1996

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

10

Đỗ Thị Hà

K135510604116

K49KTN.01

25/9/1995

Xuất sắc

Tốt

Xuất sắc

                                                                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV

Tin mới hơn

Tin cũ hơn