Tiếp nhận và xử lý đơn sinh viên năm 2018

Tháng 7 năm 2018

1. Đơn của sinh viên Trần Sùng, K50APM

- Đề nghị mở các lớp học phần:

Phương pháp và tiến trình thiết kế: đã mở trong HK 1 năm 17-18, được xem xét mở trong HK 1, 18-19

Hệ thống điều khiển liên tục, Vật liệu Composic, Các quá trình gia công và Thí nghiệm truyền nhiệt và cơ lỏng: Được xem xét mở trong học kỳ tới.

2. Đơn của sinh viên Nguyễn Việt Hùng, K51APM

-  Xin bảo lưu kết quả học tập: Khoa sẽ kiểm tra về điều kiện bảo lưu và thông báo sau

3. Đơn của sinh viên Nguyễn Phú Lập: 48APM

Xin cấp bảng điểm học tập: Đồng ý và đề nghị trung tâm HTĐTQT

4. Đơn của sinh viên Nguyễn Bùi Thế Bão: 48APM

Xin làm đồ án tốt nghiệp, HK 3 năm học 2017-2018: Có thể được giao sớm, nhưng SV chưa thực tập nên không đủ điều kiện làm đồ án.

5. Đơn của sinh viên Nguyễn Phú Lập, 48APM

Xin làm đồ án tốt nghiệp: Khoa sẽ kiểm tra lại về điều kiện làm đồ án và sẽ thông báo sau

6. Đơn của SV Nguyễn Văn Đông, Khoa KTOT và MĐL

Xin cứu xét điểm TA2 bị 0 vì không ghi mã đề: Khoa sẽ kiểm tra lại, nếu đầu phách có mã đề sẽ thành lập hội đồng để chấm lại, nếu không có sẽ không chấm lại

7. Đơn của SV Dương Văn Hiếu, 48APM

Xin đăng ký môn học GDTC và làm đồ án tốt nghiệp vào HK3 năm học 2017-2018: Sẽ chuyển đơn của SV sang khoa KHCB và sẽ đề nghị TTHTĐTQT cho SV làm đồ án theo đúng quy chế

8. Đơn của SV Nguyễn Bình Nguyên, 48APM

Xin học ghép học phần môn Vật liệu kỹ thuật: Khoa xem xét nếu không trùng quá 26% thì đề nghị TTHTĐTQT cho học ghép

9. Đơn của SV Dương Hoàng Hà, 50APM

Xin học ghép môn Máy tính và thiết bị đo: Khoa xem xét nếu không trùng quá 26% thì đề nghị TTHTĐTQT cho học ghép

10. Đơn của SV Vũ Đức Tiến, 49APE

Hỏi còn phải học những môn nào để thay thế phù hợp với các môn có trong chương trình đào tạo của K49: Khoa giao cho BM Kỹ thuật Điện và GVCN giải quyết

11. Đơn của SV Dương Văn Hiếu, 48APM

Xin đăng ký học cải thiện môn học đại cương: Khoa đề nghị TTHTĐTQT cho SV đăng ký

12. Đơn của SV Nguyễn Thế Đức, K51APE

Xin thôi học và rút hồ sơ: Khoa đã đồng ý cho rút (Đơn đã xét ngày 5/3/2018)

13. Đơn của SV Vũ Đức Tiến, K49

Xin mở 9 học phần (DS kèm theo đơn) kỳ 1 năm học 2018-2019: BM Kỹ thuật Điện sẽ xem xét mở lớp cho phù hợp

14. Đơn của SV Phạm Xuân Mừng: 50APM và SV Đặng Huy Linh, 48APM

Xin mở lớp học phần môn Thí nghiệm truyền nhiệt: Khoa đề nghị TTHTĐTQT mở lớp trong học kỳ hè năm học 2017-2018

15. Đơn của SV Dương Văn Hiếu, 48APM

Xin đăng ký môn học GDTC3: Chuyển đơn sang khoa KHCB

16. Đơn của tập thể 50APM

Xin mở 3 lớp học phần: Phương pháp và tiến trình thiết kế, Vật liệu Composit và Hệ thống điều khiển liên tục: Khoa xem xét đề nghị mở lớp trong KH 1 năm học 2018-2019.

17. Đơn của SV Khúc Văn Cảnh, 53APE

Xin thôi học do hoàn cảnh gia đình khó khăn: Đồng ý cho phép sinh viên Khúc Văn Cảnh được thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2018-2019. Kính đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết theo nguyện vọng của sinh viên.

18. Đơn xin chuyển ngành đào tạo của sinh viên chương trình tiên tiến sang khoa khác (07 SV)

TT

MSSV

Họ và tên

Tên lớp

Lý do xin chuyển

Ngành, Khoa xin chuyển đến

1

K155520103252

Vũ Phương Nam

K51APM

Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn

Kỹ thuật Cơ khí - Khoa Cơ khí

2

K155905218033

Nguyễn Minh Hoàng

K51APM

Không học được tiếng anh

Ngành Tự động hóa - Khoa Điện

3

K155905218006

Phạm Tấn Hải

K51APM

Không học được tiếng anh

Ngành Tự động hóa - Khoa Điện

4

K155905218011

Đinh Công Hoàng

K51APM

- Không học được tiếng anh

- Ngành học không phù hợp với đam mê và sở thích

Kỹ thuật Cơ khí - Khoa Cơ khí

5

K155905218017

Ngô Quang Phụng

K51APM

- Không học được tiếng anh

- Ngành học không phù hợp với đam mê và sở thích

Kỹ thuật Cơ khí - Khoa Cơ khí

6

K155905218023

Nguyễn Văn Thuận

K51APM

- Không học được tiếng anh

- Ngành học không phù hợp với đam mê và sở thích

Kỹ thuật Cơ khí - Khoa Cơ khí

7

K135520207137

Trịnh Quốc Tuấn

K49APE

Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn

Ngành Kỹ thuật Điện - Khoa Điện

Hội đồng đồng ý cho phép 07 sinh viên trên được chuyển khoa theo nguyện vọng. Kính đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết cho sinh viên

19. Đơn xin rút học phần

TT

MSSV

Họ và tên

Tên lớp

Môn học xin rút

 1

K175905228016

Ngô Xuân Trường

K53APE

Vật lý đại cương 1

 2

K175905228008

Đỗ Quang Huy

K53APE

Vật lý đại cương 1

 3

K175905218023

Đỗ Mạnh Tuấn

K53APM

Vật lý đại cương 1

 4

K175905228007

Vũ Minh Hoàng

K53APE

Vật lý đại cương 1

        5             

K175905228001

Hà Kim Bầu

K53APE

Vật lý đại cương 1

        6             

K175905228010

Trần Đào Ngọc Linh

K53APE

Vật lý đại cương 1

        7             

K175905228019

La Thanh Kiên

K53APE

Vật lý đại cương 1

        8             

K165905228011

Hoàng Thị Hương

K52APE

Hóa học đại cương

        9             

HQ16552010101

Bùi Thanh Thủy

K52APE

Hóa học đại cương

    10             

K165905218018

Nguyễn Văn Toàn

K52APM

Hóa học đại cương

Hội đồng đồng ý cho phép 10 sinh viên trên được rút môn học theo nguyện vọng. Kính đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết cho sinh viên

20. Đơn xin đăng ký môn học

TT

MSSV

Họ và tên

Tên lớp

Môn học xin đăng ký

 1

K135520103237

Nguyễn Văn Hân

K49APM

Đồ án tốt nghiệp

 2

K1455905228006

Phan Thị Hồng Mai

K49APM

Đồ án tốt nghiệp

 3

K135520103161

Lê Tùng Dương

K49APM

Đồ án tốt nghiệp

 4

CPC115007

Ket Norin

K48APE

Đồ án tốt nghiệp

        5             

DTK1151030114

Phạm Đình Văn

K47APE

Đồ án tốt nghiệp

        6             

K135520207098

Vương Quảng Đông (Đại diện cho 15SV)

K49APE

Hóa học đại cương

Thầy Hưng sẽ trao đổi lại với Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế và xem xét giải quyết nguyện vọng của sinh viên

Tháng 6 năm 2018

1. Đơn của sinh viên Đặng Duy Linh, K49APM

- Đề nghị mở học phần Giải tích 3: Đang xem xét.

2. Đơn của sinh viên Nguyễn Ngọc Đại, K51APM

- Đề nghị mở học phần Lý thuyết xác suất (MAE007): Đang xem xét.

- Đề nghị mở học phần Nguyên lý máy (MAE003): Khoa đồng ý và đã đề nghị Nhà trường cho mở.

3. Đơn của sinh viên Hứa Trịnh Hoàng, K51APE

- Đề nghị mở học phần Điện tử truyền thông: Khoa không đề nghị Nhà trường mở do không bố trí được giảng viên.

- Đề nghị mở học phần Điện tử công suất: Khoa không đề nghị Nhà trường mở do không bố trí được giảng viên.

- Đề nghị mở học phần Phân tích tín hiệu: Khoa không đề nghị Nhà trường mở do không bố trí được giảng viên.

- Đề nghị mở học phần Phân tích mạch 2: Khoa không đề nghị Nhà trường mở do không bố trí được giảng viên.

4. Đơn của sinh viên Vương Ngọc Quang, K49APE

- Đề nghị mở học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Khoa đồng ý và đã chuyển đơn lên Nhà trường để đề nghị khoa cơ bản xem xét mở học phần.

5. Đơn của sinh viên Nguyễn Hoàng Phương, K48APE

- Đề nghị mở học phần Hóa học đại cương: Khoa đồng ý và đã gửi đề nghị lên Nhà trường đề nghị mở.

6. Đơn của sinh viên Vũ Thanh Hải, K52APE

- Đề nghị mở học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh: Khoa đồng ý và đã chuyển đơn lên Nhà trường để đề nghị khoa cơ bản xem xét mở học phần.

- Đề nghị mở học phần Linh kiện điện tử và ứng dụng 1: Khoa không đề nghị Nhà trường mở do không bố trí được giảng viên.

7. Đơn của sinh viên Nguyễn Quang Huy, K48AP

- Xin đi học trở lại sau thời gian nghỉ học tạm thời: Trong đơn không ghi thời gian xin đi học trở lại, yêu cầu bổ sung.

8. Đơn của sinh viên Nguyễn Thanh Hà, K51APE

- Xin tiếp tục học: Khoa đồng ý và đã gửi đề nghị lên Nhà trường.

9. Đơn của sinh viên Sharline và Jaica, K50APM

- Xin ngoại trú: Khoa không đồng ý do không đảm bảo quy định về quản lý sinh viên nước ngoài.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn