Tiếp nhận và xử lý đơn sinh viên năm 2019

Tháng 8 năm 2019

1. Đơn xin tiếp tục học 

SV Hoàng Thị Hương, 52API

SV Trần Sùng, 50APM

SV Lại Huy Linh, 50APM

SV Đàm Xuân Duy, 50APM

SV Trịnh Ngọc Tân, 50APM

SV Lê Phước Khánh, 50APM

SV Chu Thế Vũ, 50APM

SV Nguyễn Anh Sơn, 50APM

SV Vũ Thị Hằng, 50API

Đề nghị SV Nguyễn Viết Hưng, 49API bổ sung đơn theo đúng yêu cầu.

Khoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

2. Đơn xin thôi học

SV Hồ Quốc Việt, 54APM. Khoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

3. Đơn xin học ghép học phần Giáo dục thể chất 3

SV Hoàng Văn Thịnh 50APE. GV giảng dạy đã đồng ý. Khoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

4. Đơn xin học ghép học phần Giáo dục thể chất 1

SV Lê Anh Tuấn, Dương Văn Tuấn, Nguyễn Thành Trung 50APE và Nguyễn Văn Công 51APM. GV giảng dạy đã đồng ý. Khoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

5. Đơn xin học ghép học phần Cầu lông 1

SV Dương Văn Tuấn, Lê Anh Tuấn 50APM, Phạm Trung Đoàn, Đoàn Minh Quang, Hoàng Đình Nghĩa 51APE. GV giảng dạy đã đồng ý. Khoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

6. Đơn xin học ghép học phần Thể dục

SV Nguyễn Văn Hậu 51APE, GV giảng dạy đã đồng ý. Khoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

7. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

SV Lại Huy Linh, 50APM. hoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

8. Đơn xin sắp xếp lại lịch học

SV Nguyễn Tiến Đạt 51APM cùng 6 SV khác. SV liên hệ GV giảng dạy để bố trí lịch cho phù hợp.

9. Đơn xin học cùng chương trình của K54 do đạt IELTS 7.0

SV Lê Nguyễn Bảo Đại, 55API. Khoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

10. Đơn xin mở lớp học phần Tĩnh học

SV Nguyễn Chiến Hạm, 51APM và 22 SV. Bộ môn đồng ý mở trong HK 2 năm học 2019-2020

11. Đơn xin mở lớp học phần IC3

SV Ninh Văn Nam 50APM và 4SV. Bộ môn và khoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

12. Đơn xin mở lớp học phần Phương trình vi phân

SV Phan Lê Đức Anh 49APE và 35SV. Bộ môn và khoa đồng ý với nguyện vọng cùa sinh viên, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

13. Đơn xin mở lớp học phần Đường lối CM của Đảng CSVN

SV Nguyễn Tài Thanh 50APE và 28SV. Kính chuyển Trung tâm xem xét giải quyết.

14. Đơn xin mở lớp Truyền số liệu

SV Hứa Trịnh Hoàng 51APE. Đề nghị Trung tâm HTĐTQT mời giảng viên ngoài để giảng dạy.

Tháng 7 năm 2019

1. Đơn xin chuyển khoa 

SV Bùi Thanh Minh, 53APM thuộc diện hộ nghèo, xin chuyển sang khoa Điện tử. Khoa đồng ý, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

SV Lê Việt Tùng, 52APE xin chuyển sang khoa Điện. Khoa đồng ý, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

2. Đơn xin thôi học

SV NGuyễn Văn Được, 52APE. Khoa đồng ý, đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết.

Tháng 6 năm 2019

1. Đơn xin đi thực tập tốt nghiệp

SV Hoàng Văn Thịnh, Trần Hải Dương, Phạm Minh Đức, Nguyễn Trọng Quý: tại TTSTSP

SV Nông Kim Ngân: tại Điện lực Lộc Bình, công ty điện lực Sơn La

SV Nguyễn Hoàng Lương, Đoàn Hồng Sơn, Phạm Thị Mỹ Hoa, Phạm Văn Thủy

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường giải quyết

2. Đơn xin làm đồ án tốt nghiệp

SV Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Hồng Phúc, Đồng Tuấn Anh, Dương Thanh Tuấn, Đặng Huy Linh, Lê Thành Trí

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường giải quyết

3. Đơn xin đi thực tập tốt nghiệp

SV Đặng Lê Hưng, Lương Đắc Bằng, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Duy Khánh, Lê Anh Tuấn, Phạm Huy Hoàng

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường giải quyết

4. Đơn xin đăng ký học phần

HP thí nghiệm vật lý của SV Nguyễn Văn Chức (kèm 28SV): Khoa không bố trí được giáo viên giảng dạy

5. Đơn xin mở lớp học phần

HP toán 1 của SV Trần Tiến Hưng (kèm 13SV): Chương trình tiên tiến không có HP Toán 1

HP Phương trình vi phân của SV Phan Lê Đức ANh (kèm 35SV): Khoa không đồng ý mở học phần này

HP Đường lối CM của Đảng cộng sản VN của SV Nguyễn Thiên Trang Anh (kèm 43SV): Kính chuyển TTHTQT xem xét giải quyết

HP Nguyên tắc của kỹ thuật của SV Hoàng Văn Thịnh (kèm 35SV): Khoa không đồng ý mở vì chưa bố trí được giáo viên giảng dạy

6. Đơn xin học ghép học phần

HP Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê-nin 2 của SV Nông Duy Mạnh 

HP Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê-nin 2 của SV Dương Công Hiệp và SV...

Đề nghị bổ sung chữ ký của GV giảng dạy, khoa sẽ xác nhận sau

7. Đơn xin đăng ký học phần

HP Toán úng dụng của SV Lưu Tiến Dũng (kèm 20SV): HP này mở tại HK 3 NH 2018-2019. Đề nghị SV đăng ký theo kế hoạch của nhà trường.

8. Đơn xin tiếp tục học

SV Lê Việt Tùng 50API: khoa đồng ý cho SV tiếp tục học, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

9. Đơn xin chuyển khoa

SV Ma Khánh Viên 52API: SV có nguyện vọng chuyển sang khoa Điện

SV Nguyễn Đức Huy 52API: có nguyện vọng chuyển sang khoa KTOT và MĐL

Khoa đồng ý, đề nghị SV viết lại đơn theo đúng quy định.

Tháng 5 năm 2019

1. Đơn xin mở lớp HP

- HP điện tử công suất của SV Nguyễn Công Thọ lớp 49APE: đề nghị nhà trường xem xét nguyện vọng của SV mở vào HK 3 năm học 2018-2019

- HP lý thuyết truyền thông của SV Nguyễn Công Thọ lớp 49APE: đề nghị nhà trường xem xét nguyện vọng của SV mở vào HK 3 năm học 2018-2019

- HP Micro computer and applications của SV Vũ Đức Lương 49APE: đề nghị nhà trường xem xét nguyện vọng của SV mở vào HK 3 năm học 2018-2019

- HP phương trình vi phân của SV Phan Lê Đức Anh 49APE: đề nghị nhà trường xem xét nguyện vọng của SV mở vào HK 1 năm học 2019-2020

- HP hệ thống 2 của SV Vũ Đức Lương 49APE: đề nghị nhà trường xem xét nguyện vọng của SV mở vào HK 3 năm học 2018-2019

- HP hệ thống điều khiển liên tục của SV Triệu Quang Tùng 50APM: đề nghị nhà trường xem xét nguyện vọng của SV mở vào HK 3 năm học 2018-2019 và cho học ghép với HP hệ thống 2. 

2. Đơn xin làm đồ án tốt nghiệp

SV Nguyễn Thanh Tùng lớp 50APM (kèm theo 8SV): khoa đồng ý và đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

3. Đơn SV xin thi lại HP giới thiệu đại số tuyến tính

SV Phạm Tuấn Điệp 50APE: khoa đồng ý, đề nghị SV viết lại đơn

4. Đơn xin mở đồ án tốt nghiệp

SV Nguyễn Quốc Tuấn 49APM: khoa đồng ý mở nếu SV đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

5. Đơn đăng ký môn học 

SV Ket Norin: khoa đồng ý mở nếu SV đủ điều kiện, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

Tháng 4 năm 2019

1.  Đơn xin cấp bảng điểm

SV Hoàng Thanh Tú:  Khoa đồng ý, chuyển đơn lên TT

2. Đơn xin cứu xét:

SV Nguyễn Bá Liêm 52APM

SV Quách Giang Sơn 52APM

SV Nguyễn Như Phong 52APM

SV Trần Văn Tú 51API

Đồng ý cho SV được cứu xét, đề nghị nhà trường xem xét nguyện vọng của SV

3. Đơn xin mở lớp

- HP Tư tưởng HCM, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê 2: Chuyển đơn cho TTHTĐTQT (do HP không thuộc khoa phụ trách giảng dạy)

- HP thí nghiệm vật lý của Nguyễn Văn Chức (kèm theo 28SV): đề nghị nhà trường mở lớp vào HK 3 năm học 18 19 và mời giảng viên nhà trường giảng dạy

- HP toán ứng dụng của SV Lưu Tiến Dũng 50APM: đề nghị nhà trường xem xét nguyện vọng của SV mở vào HK 3 năm học 2018-2019

- HP vật lý đại cương của SV Đỗ Hoàng Anh 50APE: đề nghị nhà trường mở lớp vào HK 3 năm học 18 19 và mời giảng viên nhà trường giảng dạy

- HP phương trình vi phân của SV Trần Tiến Hưng 50APM: khoa sẽ mở vào HK1 năm học 2019-2020

- HP Kỹ thuật điện đại cương của Nguyễn Văn Chức 50APM: khoa đồng ý mở vào HK3, năm học 2018-2019, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

- HP hệ thống điều khiển liên tục của SV Triệu Quang Tùng 50APM: khoa đồng ý mở vào HK1, năm học 2019-2020, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

-  HP Linh kiện điện tử và ứng dụng 2 của SV Đỗ Hoàng Anh 50APE: khoa đồng ý mở vào HK3, năm học 2018-2019, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

- HP hệ thống 2 của SV Nguyễn Đông Thọ 49APE: khoa đồng ý mở vào HK3, năm học 2018-2019, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

- HP trường điện từ của SV Đồng Thị Thảo 50APE: Khoa đồng ý mở, GV Jay

- HP Phân tích tín hiệu của SV Đồng Thị Thảo 50APE: đề nghị TT xem xét mở theo nguyện vọng của SV

- HP Nguyên lý ứng dụng của máy tính của SV Vũ Đức Lương 49APE: đề nghị TT xem xét mở theo nguyện vọng của SV

- HP lý thuyết truyền thông của SV Nguyễn Văn Chức 50APM: khoa đồng ý mở vào HK3, năm học 2018-2019, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

- HP vật liệu kỹ thuật của SV Nguyễn Văn Chức 50APM: khoa đồng ý mở vào HK1, năm học 2019-2020, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

Tháng 3 năm 2019

1. Đơn đề nghị mở lớp học phần dưới 20 sinh viên

- HP truyền nhiệt: GV. Nguyễn Như Hùng

- HP các nguyên tắc giao tiếp: GV. Lê Minh Thành

- HP các quá trình gia công: GV. Lê Văn Nhất

- HP biến đổi năng lượng: GV. Nguyễn Minh Ý

- HP Lý thuyết xác suất: GV. Đinh Văn Tiệp

Đề nghị nhà trường vẫn mở 5 lớp học phần trên vào HK 2 năm học 2018-2019

2. Đơn xin đi thực tập TN 

Tổng số SV đủ điều kiện đăng ký đi thực tập là 16.

- Trong đó 13 SV đủ điều kiện:

+ 6 SV thực tập tại công ty ngoài (Toyota)

+ 7 SV thực tập tại TTSTSP

+ 3 SV tự đi liên hệ đã được công ty đồng ý

Trần Hải Đăng: công ty CP EDC

Nguyễn Thị Kiều Trang: công ty CP đào tạo và dịch vụ Nhà xanh

Trần Ngô Giang

- 3 sinh viên còn có lịch học trong thứ 7, chủ nhật. Đề nghị SV Trần Văn Phú bổ sung đơn xin xác nhận ngoài giờ hành chính. Đề nghị các SV có lịch học vào thời gian thực tập làm đơn xin xác nhận của giáo viên BM.

3. Đơn xin học ghép học phần quân sự

Của 3 Hoàng Mạnh Trung 49APE, Hoàng Mạnh Tùng; Đề nghị SV làm lại đơn

4. Đơn xin tạm ngừng học tập

SV Lê Việt Tùng lớp 52APE, xin nghỉ học tạm thời HK2 năm học 2018-2019; Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường xem xét, giải quyết cho SV theo nguyện vọng

Tháng 2 năm 2019

1. Đơn xin học ghép

- SV Triệu Quang Tùng: môn Nguyên tắc kỹ thuật

- SV Dương Anh Tú: môn Nguyên tắc kỹ thuật

- SV Nguyễn Hùng Anh: môn Thiết kế đồ án 2

Đơn đã có xác nhận của giáo viên giảng dạy, khoa đồng ý, đề nghị TT xem xét giải quyết.

2. Đơn xin đi thực tập tại Nhật Bản

- Nguyễn Ngọc Đại, lớp 51APM

- Nguyễn Tiến Đạt, lớp 51APM

Thực hiện theo thông báo của nhà trường

3. Đơn xin thực tập TN

- SV Trần Ngô Giang

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

4. Đơn xin làm đồ án môn học 

- SV Phạm Tiến Hưng

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

5. Đơn xin hỗ trợ đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp, đồ án

- SV Nguyễn Văn Hậu

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

6. Đơn xin xét tốt nghiệp

- SV Lại Thế Hà

Đề nghị TT hợp tác quốc tế xem xét hoàn thiện thủ tục cho sv

7. Đơn xin đăng ký học ghép môn học GMA002

- SV Nguyễn Chiến Hạm

Khoa đồng ý, đề nghị nhà trường xem xét giải quyết

8. Đơn xin thực tập tốt nghiệp: 16 sinh viên

- 6 SV thực tập ở công ty do Khoa liên hệ

- 7 SV thực tập ở TT sáng tạo SP

- 3 SV thực tập ở công ty mà bản thân tự liên hệ

9 Đơn xin học ghép học phần quân sự

- SV Hoàng Thanh Tùng lớp 49APE, xin học cùng K51

- SV Hoàng Mạnh Trung lớp 49APE, xin học quân sự cùng K51

Yêu cầu SV làm lại đơn nêu rõ lịch học tập tại trường, xem có trùng với thời gian đi học quân sự không

10. Đơn xin nghỉ học tạm thời học kỳ 2 năm học 2018-2019

- SV Lê Việt Tùng, K52APE (rối loạn tiền đình)

Chuyển đơn lên Trung tâm xử lý theo nguyện vọng của sinh viên.

Tháng 01 năm 2019

1. Đơn xin thực tập tốt nghiệp tại công ty CP cơ khí An Dương

- Sinh viên Dương Thanh Tuấn

- Sinh viên Trần Hồng Phúc

- Sinh viên Nguyễn Quốc Tuấn

2. Đơn xin mở lớp học phần:

- Nền kinh tế kỹ thuật (29SV) của SV Dương Trung Hiếu: Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Giáo dục thể chất: Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Tư tưởng Hồ Chí Minh: Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Vật lý 2 (53SV): Khoa đề nghị TT HTĐTQT mời giáo viên ngoài trường

- Phân tích hệ thống: Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Điện tử truyền thông: Đã mở trong HK 2 năm học 2018-2019, đề nghị sinh viên đăng ký

- Toán ứng dụng (17SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Hệ thống 2 (31SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Biến đổi năng lượng (24SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Giới thiệu về đại số tuyến tính (30SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

- Nguyên tắc của kỹ thuật (37SV): Khoa đồng ý, đề nghị TT HTĐTQT xem xét

Tin mới hơn

Tin cũ hơn