English
EnglishVietnamese

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ năm 2018

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp kèm theo Quyết định 460/QĐ-ĐHKTCN.

Quy chế này được áp dụng tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp từ học kỳ I năm học 2018-2019, thay thế cho Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường đã ban hành trước đây.

Tin liên quan