English
EnglishVietnamese

Quy chế đào tạo trình độ đại học cho Chương trình tiên tiến của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 2022

Quy chế đào tạo trình độ đại học cho Chương trình tiên tiến của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp kèm theo quyết định số 3571/QĐ-ĐHKTCN.

Quy chế được áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ học kỳ I năm học 2022-2023 (tương đương khóa 58 trở đi). Việc tổ chức đào tạo với những khóa tuyển sinh K57 trở về trước, tiếp tục thực hiện quy chế tổ chức đào tạo Chương trình tiên tiến ban hành kèm theo Quyết định 71/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Tin liên quan