Chương trình giáo dục đại học ngành kỹ thuật cơ khí

Trình độ đào tạo: Đại học (kỹ sư)

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ (không kể các môn học GD thể chất, GD Quốc phòng và tăng cường tiếng Anh ở năm thứ nhất).

2.  Đối tượng tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển khối A vào chương trình đào tạo tiên tiến của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (tuyển sinh toàn quốc) hoặc sinh viên thi khối A vào các trường Đại học khác đạt điểm chuẩn vào học chương trình đào tạo tiên tiến.

Sinh viên đã có chứng chỉ TOEFL (ITP) 450 hoặc thi đạt bài kiểm tra tiếng Anh của Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

3. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên được học tập các học phần của chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trong điều kiện tốt nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Đại học Thái Nguyên. Chương trình Đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí, đã được kiểm định bởi ABET, của trường Đại học bang New York tại Buffalo (UB), USA, được bổ sung các môn bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tiến trình đào tạo được thiết kế dựa theo học chế tín chỉ, hiện đang được sử dụng tại UB.

* Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên phải tích luỹ được ít nhất 150 tín chỉ của tất cả các học phần bắt buộc và tự chọn với điểm trung bình trung tích luỹ 2 (theo thang điểm 4). Kết quả học tập được ghi vào bảng điểm cuối khóa.

Thi đạt kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Thang điểm

Điểm tổng kết học phần đánh giá theo thang điểm chữ.

Điểm trung bình chung tích luỹ tính theo thang điểm 4.

Granding System

Granding System 4

Granding System 10

A

B

C

D

F

4

3

2

1

0

8,50 ¸ 10

7,00 ¸ 8,49

5,50 ¸ 6,99

4,00 ¸ 5,49

< 4,0

5. Nội dung chương trình

 

 

 


Tin mới hơn

Tin cũ hơn