English
EnglishVietnamese

Sứ mạng – Tầm nhìn

Sứ mạng

Khoa Quốc tế là khoa mũi nhọn, đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện Nhà trường theo hướng hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua triển khai có hiệu quả và lan tỏa các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài và áp dụng các triết lý tiên tiến trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Tầm nhìn

Cuối năm 2015, 100% giảng viên khoa Quốc tế sẽ đạt chuẩn tiếng Anh Toefl-ITP 550 hoặc Toefl-IBT79 điểm trở lên. Đến năm 2020, mỗi năm quy mô tuyển sinh của Khoa tăng lên 100%; toàn thể giảng viên của khoa phải có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ trong đó 75% được đào tạo Sau đại học ở nước dùng tiếng Anh; triển khai thành công 5 chương trình đào tạo đại học và 1 đến 2 chương trình đào tạo Sau đại học bằng tiếng Anh; phối hợp với các khoa trong trường tỏ chức giảng dạy 1/3 số học phần của các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Công bố quốc tế 10-20 bài báo/ năm, lấy việc tạo ra công nghệ của người Việt Nam làm thước đo đánh giá năng lực sáng tạo của giảng viên và tạo ra sản phẩm thực làm tiêu chí đánh giá phẩm chất của sinh viên tốt nghiệp.

Tin liên quan