English
EnglishVietnamese

Đội ngũ giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ gồm 17 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên trợ giảng trong đó có 03 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 13 thạc sĩ và 01 cử nhân.

Thông tin cụ thể như sau:

ThS. GVC. Hoàng Thị Thắm – Phó Trưởng Khoa

    TS. GVC. Phùng Thị Thu Hà – Trưởng Bộ môn

    TS. Hoàng Hương Ly – Phó Trưởng Bộ môn

    TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng

    Tin liên quan