English
EnglishVietnamese

Đội ngũ giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ gồm 17 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên trợ giảng trong đó có 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 14 thạc sĩ và 01 cử nhân.

Thông tin cụ thể như sau:

 1. ThS. GVC. Hoàng Thị Thắm – Phó Trưởng Khoa
 2. TS. GVC. Phùng Thị Thu Hà – Trưởng Bộ môn
 3. TS. Hoàng Hương Ly – Phó Trưởng Bộ môn
 4. ThS. Ngô Thị Thanh Huệ
 5. ThS. Hoàng Thị Thu
 6. ThS. Nguyễn Thị Thu Linh
 7. ThS. Phạm Ái Linh
 8. ThS. GVC. Nguyễn Thị Kim Thương
 9. ThS. Vì Thị Phương Thảo
 10. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
 11. ThS. Hoàng Thị Thêm
 12. ThS. Dương Thị Thảo
 13. ThS. Trần Mạnh Hoàng
 14. ThS. Nguyễn Hương Lý
 15. ThS. Nguyễn Thu Hương
 16. ThS. Đinh Thị Hồng Thương
 17. CN. Nguyễn Thị Hương Quỳnh
 18. NCS. Nguyễn Thị Ánh Hồng

Tin liên quan