English
EnglishVietnamese

Thông báo về việc mở và hủy các học phần học kỳ I năm học 2022-2023

Sau khoảng thời gian điều chỉnh các học phần, Ban chủ nhiệm khoa Quốc tế quyết định như sau:

– Hủy học phần EE0015 Power System Analysis and Design (Phân tích và thiết kế hệ thống công suất) do do số SV đăng ký quá ít. – Hủy học phần TCV102 Physical Strength Education 2 (Giáo dục thể chất 2) do số SV đăng ký quá ít.

– Hủy học phần MAT007 Lý thuyết xác xuất (Probability Theory) do số SV đăng ký quá ít.

– Hủy học phần MAE007 Thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật (Engineering Materials Lab) dành cho K54APM do số SV đăng ký quá ít.

– Mở học phần GEE005 Experimental Methods 2 (Các phương pháp thí nghiệm 2) theo nguyện vọng của SV.

– Mở học phần EE0009 Senior Design 1 (Thiết kế đồ án 1) theo nguyện vọng của SV.

– Các học phần khác có sĩ số SV ít nhưng cần thiết để đảm bảo tiến trình học tập bình thường của SV thì vẫn mở (cho K56).

– Riêng học phần EE0008 Signal Analysis (Phân tích tín hiệu) bố trí cho thầy Jae dạy (hiện tại tạm để tên thầy Đông do thầy Jae chưa có mã GV) sẽ tạm hoãn cho đến khi thầy Jae hoàn thành thủ tục với Nhà trường.

Thời khóa biểu các lớp học phần cụ thể như sau:

Tin liên quan