Họp Ban chủ nhiệm khoa và tổ truyền thông

Room 101 A4 Số 666 đường 3-2, Thai Nguyen, Viet Nam

Thành phần – Ban chủ nhiệm khoa. – Tổ truyền thông. Nội dung Viết bài cho trang Web - Bộ môn Ngoại ngữ viết bài về Thực tập tốt nghiệp tại Nastillvina. Phỏng vấn anh Giang và quay Video. - Bộ môn Điện và Cơ khí viết bài về cuộc thi sáng tạo Sinh viên […]