English
EnglishVietnamese

Nhóm nghiên cứu mạnh, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Hiệu Trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ký quyết định thành lập nhóm nghiên cứu mạnh “Khoa học ứng dụng trong công nghiệp”. Nhóm nghiên cứu mạnh có trách nhiệm tổ chức, xây dựng kế hoạch, triển khai đăng ký và thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ theo nội dung của Nghị định Chính phủ Số: 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022.
Các giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm của Khoa Quốc Tế có các thành viên tham gia nhóm nghiên cứu mạnh bao gồm:

  1. PGS.TS. Nguyễn Văn Dự – Trưởng nhóm
  2. PGS. TS. Vũ Ngọc Pi – Thành viên chủ chốt
  3. TS. Hoàng Tiếng Đạt – Thành viên
  4. TS. Nguyễn Đình Ngọc – Thành viên

Tin liên quan