English
EnglishVietnamese

Quy định mức học phí năm học 2022-2023 các hệ đào tạo trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Ban hành kèm theo quyết định số 234/ QĐ-ĐHKTCN Quy định mức học phí năm học 2022-2023 các hệ đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Quy định này có hiệu lực kể từ học kỳ I năm học 2022-2023.

Tin liên quan