English
EnglishVietnamese

Thông báo việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên năm 2023

Căn cứ nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, chi, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với sinh viên chính quy 2023 theo thông báo số 46/TB- ĐHKTCN.

Tin liên quan