English
EnglishVietnamese

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ năm 2022

Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp kèm theo Quyết định 3561/QĐ-ĐHKTCN.

Quy chế này được áp dụng tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp từ học kỳ I năm học 2021-2022 tương đương khóa K57 trở đi. Việc tổ chức đào tạo với những khóa tuyển sinh K56 trở về trước, tiếp tục thực hiện quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 460/QĐ-ĐHKTC ngày 31/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học KTCN.

Tin liên quan