English
EnglishVietnamese

Đề án hỗ trợ sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TTBGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-ĐHKTCN ngày 31/8/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp và các quy định hiện hành. Căn cứ tình hình thực tế tại Trường, đề xuất của Phòng Đào tạo và Trung tâm Hợp tác và đào tạo quốc tế đề xuất, Nhà trường ban hành “Đề án hỗ trợ sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn hoàn thành chương trình đào tạo”. Nội dung chi tiết trong file đính kèm.Tin liên quan