English
EnglishVietnamese

Xét điểm rèn luyện và HĐ ngoại khóa

  1. Quy định đánh giá điểm rèn luyện mỗi học kỳ.
  2. Hướng dẫn tính điểm rèn luyện
  3. Đề án hoạt động ngoại khóa

Tin liên quan