English
EnglishVietnamese

Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Ban hành kèm theo quyết định số 206/QĐ- ĐHKTCN. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHKTCN ngày 15/7/2016.

Tin liên quan