English
EnglishVietnamese

Quy định quản lý Lưu học sinh học tập tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Quy định quản lý Lưu học sinh học tập tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Số quyết định 459

Quy chế này áp dụng đối với người nước ngoài học tập tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, bao gồm: Sinh viên các chương trình đào tạo đại học; học viên chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh; học viên chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ; thực tập sinh (Lưu học sinh).

Tin liên quan